+48 669 STORIO (786746)

Twoja firma pod

szczególną ochroną

DataDomain - rozwiązanie do deduplikacji danych
EMC UNITY najnowsze macierze
Isilon - przechowywanie danych przez długie lata
UTM – czyli nowoczesne rozwiązania bezpieczeństwa sieci

Regulamin Storio MozyPro

Ten Regulamin (dalej nazywany jako „Umowa”) jest umową w pełnym rozumieniu prawa pomiędzy stroną, jaką może być osoba fizyczna lub osoba prawna (zwana dalej „Stroną”) oraz firmą STORIO (dalej zwana „STORIO"). Ta Umowa wprowadza zasady użycia licencji oprogramowania STORIO MozyPro rozpowszechnianego wraz z Umową, zawierająca w sobie wszystkie bieżące uaktualnienia, które mogą być dostarczone Stronie Umowy, jak również zawierająca cała pisaną dokumentację (te wszystkie elementy zwane są dalej „Oprogramowaniem”) oraz definiuje usługę wykonywania kopii zapasowej Storio MozyPro (dalej zwaną „Serwisem”). Dostęp od Serwisu odbywa się poprzez utworzone konto, do którego dostęp może uzyskać usługobiorca (zwany dalej „Użytkownikiem”) poprzez Oprogramowanie zainstalowane na komputerze.

 

I. PRYWATNOŚĆ I KOMUNIKACJA

 1. Strona Umowy potwierdza i zgadza się, że STORIO może okazjonalnie wysyłać komunikaty administracyjne związane z kontem Oprogramowania lub Usługą za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).
 2. W niniejszej Umowie (Regulaminie) obowiązują zasady prywatności, które zostały inkorporowane do tej Umowy poprzez odniesienie ze strony internetowej STORIO - Polityka prywatności.

 

II. KONTA, HASŁA I BEZPIECZEŃSTWO

 1. Strona Umowy musi posiadać zarejestrowany dostęp do Serwisu. Strona jest odpowiedzialna za bezpieczne przechowywanie hasła. Strona będzie wyłącznie odpowiedzialna i ponosząca konsekwencje za wszelkie operacje, które pojawią się na koncie Użytkownika Serwisu. Jeżeli Strona zgubi hasło lub klucz szyfrujący do konta, to nie będzie wtedy możliwy dostęp do kopii danych.

 

III. ZGODA NA UŻYWANIE I WYKORZYSTYWANIE SERWISU

 1. Strona Umowy jest wyłącznie odpowiedzialna za zachowanie należytej opieki nad własnymi danymi związanymi z korzystaniem z Serwisu. Strona Umowy zgadza się zabezpieczyć, chronić i utrzymywać nie naruszone prawo STORIO i jego dostawców od wszelkich strat, kosztów, odpowiedzialności finansowej i wydatków powstających lub związanych z danymi Strony, w wyniku użycia Serwisu przez Stronę lub poprzez naruszenia tych warunków przez Stronę Umowy.
 2. Oprogramowanie oraz Usługa są udostępnione dla Strony tylko do użytku osobistego lub komercyjnego, które to wykorzystanie musi być w zgodzie z wszelkim wymaganym prawem, zasadami i regulacjami. Stronie w związku z wykorzystaniem Oprogramowania lub Serwisu nie wolno naruszać lub pogwałcać praw stron trzecich.
 3. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie Oprogramowania i Serwisu dostarczanego przez STORIO jest naruszeniem tej Umowy i podlega prawu polskiemu. Takie naruszenie Umowy może spowodować odpowiedzialność cywilną i karną.

 

IV. ZGODA NA GROMADZENIE DANYCH NIE PERSONALNYCH I UŻYCIE TYCH DANYCH

 1. Oprogramowanie i Usługa może gromadzić wybrane nie personalne (osobiste) dane, które rezydują na komputerze Strony Umowy, włączając w to bez ograniczeń statystyki związane z tym jak często wykonywanie kopii zapasowej rozpoczęło się i zakończyło sukcesem, pomiary wydajności Oprogramowania oraz ustawienia konfiguracyjne. Te informacje gromadzone będą wysłane do STORIO i mogą być użyte bez ograniczeń.
 2. Kiedy dane są kopiowane dzięki Serwisowi, to Strona zgadza się, że STORIO i dostawca Serwisu może kopiować i gromadzić dane, jako wynik działania oferowanego Serwisu.

 

V. ZMIANY W SERWISIE: WYMAGANIA I WARUNKI

 1. STORIO rezerwuje sobie prawa w każdym momencie do modyfikacji, zawieszenia lub braku kontynuacji Serwisu lub jakiejkolwiek funkcjonalności Oprogramowania jedynie według własnego uznania bez/lub za powiadomieniem.
 2. STORIO będzie się wykazywać racjonalnym wysiłkiem, aby informować Stronę o modyfikacjach, zawieszeniu lub braku kontynuacji Serwisu albo za pomocą pocztu elektronicznej (e-mail dostarczony podczas rejestracji) lub poprzez zamieszczenie informacji na stronie WWW. Jakkolwiek, żadne wydarzenie nie będzie powodować odpowiedzialności STORIO przed Stroną Umowy lub żadnymi innymi stronami trzecimi za modyfikacje, zawieszenie lub braku kontynuacji Serwisu bez/lub z powiadomieniem.
 3. STORIO rezerwuje sobie prawa w każdym momencie do modyfikacji tej Umowy za własną zgodą bez jakiejkolwiek odpowiedzialności w stosunku do Strony Umowy. Ta Umowa, zmieniona lub poprawiona, będzie skuteczna w momencie akceptacji podczas rejestracji nowych użytkowników i skuteczna dla istniejących użytkowników po 14 dniach od ogłoszenia zmienionych warunków na stronie internetowej. Strona potwierdza, że jest związana niniejszą Umową w momencie modyfikacji. Jeżeli Strona nie wyraża zgody na zmiany do Umowy, to może natychmiast zrezygnować z prowadzenia konta w Serwisie.

 

VI. UŻYCIE OPROGRAMOWANIA

 1. Podmiot warunków tej Umowy - STORIO - gwarantuje nie wyłączne prawo do zainstalowania i wykorzystania kopii Oprogramowania (tylko w wersji wykonywalnej kodu) na komputerze/komputerach Strony w celu wyłącznie dostępu do Serwisu. Odpowiedni kod strony trzeciej może zostać dostarczony wraz z Oprogramowaniem. Takie licencje mogą być 
 2. związane z warunkami użycia takiego kodu i nie dotyczą ich warunki tej Umowy, a jedynie będą one regulować użyciem takiego kodu.
 3. Oprogramowanie, jego struktura, kod źródłowy i dokumentacja zawiera wartość patentów firmy STORIO, jak również jego licencjodawców, stosownie do tego Strona zgadza się: (1) nie sublicencjonować, dzierżawić, użyczać, wypożyczać, transferować lub dystrybuować Oprogramowanie oraz/lub Serwisu lub jego pochodne uprzednio wymienionego przedmiotu do jakichkolwiek stron trzecich, (2) modyfikować, adoptować, tłumaczyć lub przygotowywać pochodne prace z Oprogramowania lub Serwisu, (3) dekompilować, dokonywać odwrotnego reinżynieringu, deasemblować lub stosować innych próby w stosunku do kodu źródłowego pochodzącego z Oprogramowania lub Serwisu, (4) wydzielać fragmentów kodu z plików Oprogramowania do użycia w innych aplikacjach lub (5) usuwać, zakrywać lub zmieniać znaków handlowych, praw autorskich lub innych praw własności STORIO lub trzecich stron, które są przedstawiane lub zawarte w połączeniu z/lub poprzez dostępne Oprogramowanie lub Serwis.

 

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Strona Umowy potwierdza, że STORIO lub strony trzecie posiadają wszystkie niezbędne prawa, tytuły i dobra w oferowanym Oprogramowaniu i Serwisie, zarówno w jego części jak i całości, jak również pozostałe dostarczone oprogramowanie lub zawartość w połączeniu z Oprogramowaniem lub Serwisem (Usługą), nie zawierających żadnych ograniczeń do wszystkich intelektualnych praw własności. Poza prawem do używania licencji opisanym w tym paragrafie, wszystkie prawa do Oprogramowania i Serwisu są zarezerwowane i żadne dokładane licencje nie są gwarantowane przez STORIO.
 2. Jeżeli Strona posiada własne komentarze lub pomysły związane z Oprogramowanie lub Serwisem, jak je udoskonalić, może odwiedzić stronę WWW pod adresem: http://mozy.com/feedback.html. Poprzez zrobienie tego Strona zapewnia STORIO wieczystą, bez opłat, nieodwołalną, transferowalną licencję, z prawem do sublicencjonowania, używania i inkorporowania komentarzy lub pomysłów Strony do Oprogramowania lub Serwisu (lub strony trzeciej oprogramowania, zawartości lub usług) jak również wykorzystywać pomysły i komentarze Strony, w każdym z przypadków bez jakichkolwiek opłat.

 

VIII. WARUNKI WYPOWIEDZENIA UMOWY

 1. Ta Umowa jest ważna od momentu naciśnięcia klawisza „Wyślij” w sekcji zakładania konta  Storio MozyPro, co oznacza akceptację Regulaminu STORIO MozyPro, i pozostaje ważna do momentu dopóki konto Użytkownika nie zostanie zamknięte (skasowane).
 2. Strona może zakończyć Umowę w każdej chwili poprzez usunięcie Oprogramowania z komputera i zamknięcie konta zgodnie z instrukcją dostępną na stronach internetowych STORIO.
 3. Ta Umowa zostanie zakończona automatycznie, w sytuacji jeżeli Strona Umowy nie będzie przestrzegać warunków i wymagań niniejszej Umowy. STORIO rezerwuje sobie prawo jedynej dowolności do odmowy lub nie kontynuowania Umowy dla dowolnego Użytkownika Serwisu w dowolnym momencie czasu.
 4. Strona zgadza się, że po rozwiązaniu Umowy, usunie permanentnie wszystkie kopie Oprogramowania, a prawo dostępu Strony do Serwisu zostanie natychmiast zablokowane.
 5. Warunki następnych paragrafów upoważniają do zgody na gromadzenie danych nie personalnych (osobistych), własność intelektualną, zrzeczenie się gwarancji, ograniczenia odpowiedzialności finansowej i postanowienia końcowe, które przetrwają wygaśnięcie lub rozwiązanie Umowy.
 6. Jeżeli ta Umowa zakończy się w inny sposób niż nie przestrzeganie przez Stronę warunków Umowy, to STORIO włoży cały wysiłek, żeby kopia danych Strony była dostępna do odzyskania przez kolejne 3 (trzy) dni. STORIO nie posiada żadnych obligatoryjnych praw dostarczania Stronie kopii danych i może je usunąć i się ich pozbyć.

 

IX. ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI

 1. Oprogramowanie oraz Serwis, a także oprogramowanie i Serwisu strony trzeciej są dostarczone bez jakichkolwiek gwarancji (takie jakie są, jak je widać). STORIO, a również strony trzecie zrzekają się bezwględnie do najwyższego dopuszczalnego stopnia przez prawo w całości wyrażone, oznaczone i ustawowo gwarantowane, dotyczącego bez ograniczeń gwarancji przydatności handlowej oraz przydatności do określonego celu, tytułu, bez naruszenia praw własności i jakiekolwiek gwarancji dotyczących bezpieczeństwa, niezawodności, aktualności i wydajności Oprogramowania i Serwisu, jak również oprogramowania i usług stron trzecich.
 2. Strona rozumie i akceptuje, że ściągnięcie i/lub użycie Oprogramowania i Serwisu i całego oprogramowania i usług stron trzecich, jest dostępne dzięki Oprogramowaniu i Serwisowi, a Strona będzie na własną zgodę i ryzyko, jedynie odpowiedzialna za wszelkie szkody w swoim systemie komputerowym lub utratę danych, które będą spowodowane jako efekt ściągnięcia lub użycia Oprogramowania lub Serwisu, jak równie z oprogramowania i usług stron trzecich.

 

X. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. W żadnym przypadku STORIO lub jego dostawcy, partnerzy lub ich przedstawiciele nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, dodatkowe, specjalne lub moralne straty powstałe lub związane z Oprogramowaniem lub Serwisem, czy to jako żądanie oparte o gwarancję, kontrakt, szkodę (włącznie z zaniedbaniem) lub inne, (nawet jeśli STORIO było poinformowane o możliwości taki szkód).
 2. Bez powyższego ograniczenia, całkowita, łączna suma odpowiedzialności finansowej STORIO i jego dostawców, powstała z (lub dotycząca) tej Umowy nie może przekroczyć wielkości, jeżeli w ogóle, kwoty zapłaconej przez Stronę Umowy do STORIO za Oprogramowanie i Serwisu, a jeżeli Oprogramowanie i Serwis są dostarczane bez opłat, to wtedy STORIO i jego dostawcy nie będą mieć żadnej odpowiedzialności finansowej względem Strony Umowy w ogóle.
 3. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności będą dotyczyć sytuacji, kiedy szkody powstaną z użycia lub niewłaściwego użycia opartego o zaufanie do Oprogramowania lub Serwisu, lub niezdolności do wykorzystania Oprogramowania lub Serwisu, lub gdy zostanie przerwane, zawieszone lub zakończone użycie Oprogramowania lub Serwisu (łącznie ze szkodami powstałymi przez strony trzeci). Takie ograniczenie będzie jednakże dotyczyć złamania zasadniczego celu jakiegokolwiek limitowanego zadośćuczynienia i może dotyczyć co najwyższej dopuszczalnego stopnia przez prawo.
 4. Oprogramowanie i Serwis nie jest przeznaczone do użycia w połączeniu z jakimkolwiek projektem nuklearnym, lotniczym, transportem masowym lub medycznymi aplikacjami lub innymi niebezpiecznymi aplikacjami, które mogą powodować śmierć, osobiste urazy, katastrofalne szkody lub masową zagładę, a licencjobiorca zgadza się, że licencjodawca nie będzie miał odpowiedzialności żadnej natury, jako następstwo takiego użycia Oprogramowania.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Strona Umowy potwierdza, że Oprogramowanie, które jest przedmiotem Umowy, może być kontrolowane przez prawo eksportowe. Strona Umowy zgadza się spełniać wymagania eksportowe zgodne z prawami i regulacjami prawa. Strona zgadza się na jedyną odpowiedzialność za wszelkie zgody, licencje, pozwolenia, certyfikaty, koncesje i za wszystkie powiązane z tym koszty.
 2. Ta Umowa będzie przestrzegana i ustanowiona zgodnie z prawem polskim, nie dając efektu konieczności odwołania, czy też konfliktu prawa i przepisów , który wymagałby zastosowania prawa innego kraju.
 3. Bankructwo STORIO w wykonywaniu i egzekwowaniu przepisów tej Umowy nie stanowi zrzeczenia się praw lub przepisów. Jeśli Strona znajdzie jakiekolwiek przepisy lub punkty Umowy niewykonalne, to pozostałe paragrafy Umowy będą nadal obowiązywać w pełnym brzmieniu i skutku prawnym.
 4. Ta Umowa, która wciela politykę prywatności opublikowaną na stronach STORIO, stanowi całość umowy pomiędzy stronami Umowy z pełnym poważaniem tego przedmiotu Umowy i zastępuje i zamienia wszystkie uprzednie lub bieżące porozumienia lub ugody, pisane lub ustne, dotyczące przedmiotu Umowy. Zrzeknięcie się jakiegokolwiek postanowienia tej Umowy przyniosą skutek wtedy tylko, gdy zostaną spisane i potwierdzone pisemnie przez STORIO.
 5. Wszystkie spory wynikające z tej Umowy będą przedmiotem rozstrzygnięcia poprzez niezawisły sąd dla miasta Kraków, a strony Umowy zgadzają się i podporządkują się osobistej i wyłącznej jurysdykcji i właściwości miejscowej tego sądu, poza brakiem ochrony dla STORIO od wszczęcia sprawy w jakimkolwiek sądzie właściwym ustawodawczo, aby uzyskać umowną rekompensatę lub ochronić jego prawo do własności intelektualnej.
 6. Strona Umowy nie może przenosić lub transferować żadnego prawa lub obowiązku tej Umowy na trzeci stronę bez pisemnej zgody STORIO. STORIO może dowolnie przenosić tę Umowę. Jakakolwiek próba przeniesienia lub transferu praw w niezgodzie z poprzednimi ustaleniami będzie jako nieważne od momentu zaistnienia.
 7. Umowa wchodzi w życie z dniem 16 marca 2009 roku.